Acceptera
Hej, vi använder cookies för att karriar.kjell.com skall fungera bättre för dig. Läs mer om våra cookies och hur du kan anpassa dessa här.
Kontakta
Ditt namn

Din e-postadress

Ditt meddelande
Vi bryr oss om din integritet!
Behandling av personuppgifter.
Quiz!
Du tävlar mot Nora L från Erikslund.

Är du vår nya vardagshjälte?

  6 lediga jobb just nu
Utmana en säljare i quizet!

Policy för arbetssökandes personuppgifter

Denna information riktar sig till dig som söker anställning hos oss på Kjell & Company Elektronik AB, Kjell & Company 

Vi värnar om din personliga integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Kjell & Company Elektronik AB, 556400-5378, är personuppgiftsansvarig. Samtliga bolag inom Kjell & Company-koncernen kan emellertid komma att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Kjell & Company Elektronik AB. 

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan vid var tid gällande svensk dataskyddslagstiftning.  

För vår personuppgiftsbehandling utöver den som specifikt rör dig som söker en tjänst  hos oss hänvisas till Kjell & Co vid var tid gällande integritetspolicy på www.kjell.com.  

De här personuppgifterna samlar vi in:

  • Personliga kontaktuppgifter som namn, adressuppgifter, telefonnummer, epost m.m.  
  • Personnummer 
  • CV och personligt brev 
  • Betyg, Omdömen 
  • Uppgifter från intervjuer, personlighetstest och bakgrundskontroll (se närmare nedan) 
  • Kontaktuppgifter till referenspersoner och referensuppgifter  
  • Löneanspråk  
  • Fackföreningstillhörighet (när skyldighet eller rättighet enligt lag) 
  • Bilder 

Personnummer 

Personnummer behandlas endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen vikten av en säker identifiering eller av något annat beaktansvärt skäl, t.ex. för att säkerställa att handlingar vi mottager om utbildning, erfarenhet mm avser dig som person 

Källor 

Vi har fått personuppgifterna dig och i vissa fall kan uppgifter inhämtas från referenspersoner eller annan tredje part relevant för aktuell rekryteringsprocess 

INSAMLING, ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND 

r att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer en uppräkning av de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättsliga grund detta görs, såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter. 

Rättslig grund:  Berättigat intresse (fullgörande av rekryteringsprocess m.m.) 

Kjell & Co behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Personuppgifter som behandlas i personaladministrativa system för ansökningsförfarande behandlas för att Kjell & Company ska kunna genomföra ansökningsförfarandet vid en utannonserad tjänst eller, i det fall du gör en öppen intresseanmälan, för att vi ska kunna se vilka tjänster som skulle passa för dig. Uppgifter om betyg, omdömen, utbildning, annan erfarenhet  och från intervjuer och kontakter med referenspersoner behandlas när det behövs för rekryteringsändamålen. Kjell & Company kan även själv eller genom tredje part göra en bakgrundskontroll som kan utgöras av uppgiftsinhämtning från olika domstolar och myndigheter, kreditupplysning och sökningar i sociala medier (såsom Google, Facebook Instagram etc.), vilka bedöms nödvändiga och står i proportion till de tilltänkta arbetsuppgifterna. Vidare kan Kjell & Company själv eller genom tredje part be dig genomföra en personlighetstest. Kjell & Company behandlar dina personuppgifter för ovan angivna ändamål med stöd av en intresseavvägning där Kjell & Companys berättigade intresse är att kunna rekrytera nya medarbetare genom fullgörande av  ansökningsförfarandet/rekryteringsprocessen och eventuella framtida rättsliga förpliktelser förenliga härmed. Behandlingen bedöms inte kränka din integritet. 

Baserat på intresseavvägning kan Kjell & Company vidare spara personuppgifter om dig för det fall nya lämpliga tjänster inkommer inom en skälig tid som kan vara aktuell för dig.  

Hur länge sparas personuppgifterna? 

Vi behandlar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften och ändamål för vilka dina personuppgifter har samlats in. Som huvudregel sparas personuppgifterna så länge ansökningsförfarandet består och den ytterligare tid efter ansökningsförfarandet upphört som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag. Om du anställs av Kjell & Company i samband med en utannonserad tjänst raderas de personuppgifter som inte krävs för anställningsförhållandet, vilka därefter behandlas med stöd av Kjell & Companys Policy för hantering av anställdas personuppgifter.  

Överföring till närstående bolag och tredje part 

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och dina uppgifter används endast av oss, av oss närstående bolag, och i enlighet med vad som anges nedan av utvalda tredje parter.  

Tjänsteleverantörer 

Vi kan lämna dina personuppgifter vidare till våra närstående bolag eller till tjänsteleverantörer, dvs. utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet. Våra närstående bolag och tjänsteleverantörer har i de flesta fall bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. I övriga fall behandlar de personuppgifterna självständigt eller såsom gemensamt personuppgiftsansvarig med Kjell & Company. 

På grund av juridiska orsaker 

Om Kjell & Company eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag eller i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, skatteverket, försäkringskassan eller facklig organisation, eller för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten). 

 

Så här skyddas dina personuppgifter

Personer som har tillgång till dina personuppgifter 

Dina personuppgifter behandlas hos Kjell & Company endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personuppgifter har samlats in. Vi ger instruktioner och utbildar vår personal gällande denna personuppgiftsbehandling. 

Åtgärder i driftsmiljöer 

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga och rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi gör mycket för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom våra webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar Kjell & Company Datainspektionen och berörda registrerade där så krävs enligt lag. 

Överföring av dina personuppgifter 

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan kan kräva att dina personuppgifter i slutskedet överförs till och/eller lagras på en destination utanför ditt hemland, oftast Schweiz eller Luxemburg. Överföring av data till länder utanför EU kräver att landet i fråga har ett avtal med EU, att landet anses ha tillräcklig dataskyddslagstiftning, eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om att de är tvungna att tillämpa av EU-kommissionen godkända klausuler gällande skyddet för den personliga integritetenDu hittar lista över godkända tredje länder och standardklausuler på EU-kommissionens hemsida och på Datainspektionens hemsida om överföring av data till tredje land. 

 

Dina rättigheter

Rätt till tillgång 

I enlighet med lag har du rätt att av oss  begära information om vilka uppgifter Kjell & Company behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål). Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför.  

Ändring och borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet 

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört (porterat) de personuppgifter vi samlat in om dig och återkalla lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.  

Rätt till invändningar 

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre.  

 

Ändringar och klagomål

Ändringar/justeringar i policyn 

Kjell & Company har rätt att göra ändringar i denna policy. Om några väsentliga ändringar görs informeras du i god tid innan ändringarna sker. 

Klagomål 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.  

Skadestånd 

Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol. 

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på: rekrytering@kjell.com.

Processen

Så går det till när du söker jobb!

Processen
Filosofi
Onboarding


Vår rekryteringsprocess är väl genomarbetad för att vara så snabb och effektiv som möjligt för dig som kandidat. Vi läser ansökningar löpande med målet för att du ska ha fått ett svar så snabbt som möjligt efter inskickad ansökan.

Detta innebär också att du ibland kan bli inbjuden Till intervju på kort varsel; hoppas du har förståelse, vi är bara Väldigt nyfikna på dig!

Processen
Processen
Filosofi
Onboarding

Processen


OnboardingprocessenVår rekryteringsprocess är väl genomarbetad för att vara så snabb och effektiv som möjligt för dig som kandidat. Vi läser ansökningar löpande med målet för att du ska ha fått ett svar så snabbt som möjligt efter inskickad ansökan.

Detta innebär också att du ibland kan bli inbjuden Till intervju på kort varsel; hoppas du har förståelse, vi är bara Väldigt nyfikna på dig!

Träffa Emil, säljare på CenterSyd

Se filmen!
I den här videon möter vi Emil som är säljare på CenterSyd och berättar om vad han tycker är det bästa med att jobba på Kjell & Company.


Fun facts!

medarbetare

butiker

2174

kilometer mellan nordligaste och sydligaste butiken

Emile

"Det bästa med jobbet är helt klart kollegorna!"

Gabriella, Space Planner

Läs mer om Gabriellas resa


Det bästa med jobbet är helt klart kollegorna!

Gabriella, Space Planner
Läs mer om Gabriellas resa
Emile

Träffa våra rekryterare!
Torbjörn

HR-medarbetare, Stockholm & Norr

Hejsan! Torbjörn heter jag. Jag jobbar som HR -medarbetare i den norra delen av Sverige inklusive Stockholm. Du kunde hitta mig på Kjelle redan 2015 där jag började som säljare i Vällingby butiken. Jag har även jobbat i T-centralen (express butik) samt Kungsholmen. Jag började sedan som butikschef 2017 i Jakobsberg, Barkarby och Täby. På ledig tid hittar du mig garanterat på golfbanan eller framför en bra film.

Vad är din drömresa?
Besöka Pebble Beach som ligger i Kalifornien, USA över en trevlig golfrunda.
Frank

HR-medarbetare, region syd, mitt, öst & väst

Hallå där! Frank här, HR-medarbetare i region syd. Jag har varit på Kjelle sedan 1999, arbetat som säljare i HBG-butiken och varit butikschef på CenterSyd och på Väla. Jag har även varit regionschef i 6 år och här på HR sedan 2012!

När tid finns spelar jag badminton, åker rollerblades eller utövar pistolskytte. Reser en hel del i jobbet så uppskattar mycket att umgås med min familj när jag är hemma.

Favoritmat?
Jag gillar italiensk mat och att grilla!
Fråga Kjell

Quiz!

Topplistan

Juni 2022

Guldmedalj Bo-Gösta Von Gyllenmåne, Sveg
Alla rätt på 19 sekunder
Silvermedalj Daniela, Solna
Alla rätt på 19 sekunder
Bronsmedalj Bjørnar , Finnestad
Alla rätt på 25 sekunder
4. Andreas Malmqvist, Trelleborg
5. Martin Thelin, Kungälv
6. Kim Åkerlid, Gävle
7. Andreas, Trelleborg
8. Gabriella , Skärholmen
9. Adam, N
10. Kuben, Jönköping

Ditt namn borde vara med här, ta utmaningen!

Vågar du utmana våra duktiga säljare i en teknikduell? Ni får 15 blandade teknikfrågor var, den som har flest rätt på kortast tid vinner. Efter testet kan du även komma att hamna på topplistan. Lycka till!Kör!